තාරුණ්‍යයේ එල්ලංගා චාරිකාව…

ලෝක කෘෂීකාර්මික උරුමක් වූ එල්ලංගා පද්ධති පිළිබද දැනුම, අවබෝධය හා එහි වටිනාකම පිළිබදව එම ප්‍රදේශවල තරුණ ප්‍රජාව දැනුම්වත් කර ඒ තුළින් දේශගුණික විපර්යාස මගින් ඇතිවන අභියෝග ජය ගැනීම සදහා තරුණ ප්‍රජාව බල ගැන්වීම හා එල්ලංගා පද්ධති සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය සදහා අවැසි ශ්‍රම බලකාය ගොඩ නැගීම සදහා සිදුකරන ලද තවත් එක් සමාජ සජීවීකරණ ව්‍යායාමයකි. https://www.youtube.com/watch?v=...

Inauguration meeting of Water & Climate Project

Project funded by France Libertés –Danielle Mitterrand foundation The inauguration meeting of Peoples’ Initiative for Responsible Management of Water Resources -Water & Climate Project was held successfully on 26 February 2019 at the community hall at Kudadodanathathawa with the participation of 42 community members of the village and Divisional/village Level offici...

Water & Climate Initiative

It is with great pleasure to announce that South Asia Partnership Sri Lanka will launch the Peoples’ Initiative for Responsible Management of Water Resources at Kudadodanathathawa project in Nawagathegama Divisional Secretariat, Puttalam District, Sri Lanka in the second week of February 2019.  The project is supported by the France Libertés –Danielle Mitterrand foundatio...

Appointment of New Executive Director

It is with great pleasure to announce the appointment of Mr. Bandula J. Hennadige as  Executive Director of South Asia partnership Sri Lanka with effect from  01 January 2019. Before joining the SAPSRI,  Mr. Hennadige was the Project Director for RTU-NF (Reaching the Unreached Estates and Surrounding Communities on   Equitable Water, Sanitation, Hygiene ...

Innovative Development Approach for Community Development

Towards Sustainable Development Goals through Participatory and Holistic Approach at Family Level If we take a look at on Human Development, none can be completely satisfied with the outcomes of the Development Projects carried out by the Government or Non-Government agencies during the past few decades. Neglecting the projects initiated by the former Government, different...

Holistic Development Approach for the sustainable Development

To reach the vision through following the mission developed by South Asia Partnership Sri Lanka different attempts have been made for about 30 years. Most of these development attempts are Top-down and based on the sectoral development. These features can be seen through the public sector development activities also. The requirements of the families are divided into sectors...

CRIWMP – Puttalm District Project Orientation Program

Climate Resilient Integrated Water Management Project (CRIWMP) Puttalm District Project Orientation Program held successfully on 02 April 2018 with the participation of 65 District Level Government Officials, Organized by the South Asia Partnership Sri Lanka (SAPSRI) and the Project Management Unit (PMU) The purpose of the workshop was to educate and increase the awareness of ...

SAPSRI sign Agreement with RDB Bank for enhance Micro Credit Scheme

Placing our Vision & Mission into practice we approached another new project of introducing a credit line with Regional Development Bank. On 21st of November 2017 SAPSRI signed the MOU with Regional Development Bank to enhance Micro Credit Scheme. This project aims the small and medium scale entrepreneurs residing in Badulla, Monaragala, Ampara, Batticaloa and Kilinochc...