තෙරුන්නාන්සේ ගම – සැප් ශ්‍රී නවමිනි ග්‍රාමීය සංවිධානය

තෙරුන්නාන්සේ ගම තුනකම ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ පිහිටි ගමකි. මෙම ග්‍රාමනිලධාරී වසම අයත් වන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයටය. ථේර පුත්තාභය යෝධ තෙමේ ගිහිගෙයින් නික්ම සසුන් ගතව වැඩ විසු විහාරය මුල්කරගෙන ගොඩනැගුන ගම මෙය හෙයින් මේ ගම "තෙරුන්නාන්සේ ගම " නම් වී ඇත. හංස ,මයුර ,කෝකිල සහ තරු යන කුඩා කණ්ඩායම් වලින් සැදුම්ලත් සැප් ශ්‍රී නවමිනි ග්‍රාමීය සංවිධ...

Living Happily on a Tree Top is Fun!

My name is Ashoka Nilmini. I am living at 10th Lane, Sooriyawewa, in the Hambantota district of Sri Lanka.  In the past, life was so tough for us and we encountered a lot of hardships with no ray of hope until South Asia Partnership (SAPSRI) extended a lending hand to us to rise up.  My small family, with my husband and the two loving kids is very happy now.  I would like to ta...

Revival of Alisthana’s Natural Beauty

Another great initiative was carried out under the Tank Based Biodiversity Improvement & Protection Project funded by Global Environment Facility (GEF/SGP/UNDP) on 05th June, 2016. The objective of this activity is to improve the natural beauty of Alisthana Village area by planting flowering plants along the road side of the Alisthana Temple Road and 2 Km of A9 road sid...

Relief Provision to the Flood Victims

The devastating floods occurred in mid-June 2016, causing death, disappearance, damage and destruction to the belongings of several hundred thousands of people shocked the entire nation. Massive amounts of relief goods – victuals, medicine, drinking water, clothes and many other basic material needs were required almost instantly to bring some relief to the flood victims...

Success Story of Alisthana

From the University of Vermont USA, Christopher Koliba, PhD comments as follows on the progress of the ongoing “Tank-based Biodiversity Enrichment and Protection Project in Alisthana village near Thirappane in the Anuradhapura District, implemented by South Asia Partnership Sri Lanka I served as a Fulbright Scholar in the spring of 2015.  Centered in the Department of Zoolo...

SAPSRI : OUR SAVIOUR

---Says Badrawathi of Mihintale She was a 56-year old widow with 3 young children who eked out a hand to mouth existence from her paltry daily income received from vegetable vending from door to door in the village. She with her children eked out a living each day not knowing whether they will have a proper meal the next day. She had no proper house of her own. (more…)