තෙරුන්නාන්සේ ගම – සැප් ශ්‍රී නවමිනි ග්‍රාමීය සංවිධානය

තෙරුන්නාන්සේ ගම තුනකම ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ පිහිටි ගමකි. මෙම ග්‍රාමනිලධාරී වසම අයත් වන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයටය. ථේර පුත්තාභය යෝධ තෙමේ ගිහිගෙයින් නික්ම සසුන් ගතව වැඩ විසු විහාරය මුල්කරගෙන ගොඩනැගුන ගම මෙය හෙයින් මේ ගම "තෙරුන්නාන්සේ ගම " නම් වී ඇත. හංස ,මයුර ,කෝකිල සහ තරු යන කුඩා කණ්ඩායම් වලින් සැදුම්ලත් සැප් ශ්‍රී නවමිනි ග්‍රාමීය සංවිධ...

Living Happily on a Tree Top is Fun!

My name is Ashoka Nilmini. I am living at 10th Lane, Sooriyawewa, in the Hambantota district of Sri Lanka.  In the past, life was so tough for us and we encountered a lot of hardships with no ray of hope until South Asia Partnership (SAPSRI) extended a lending hand to us to rise up.  My small family, with my husband and the two loving kids is very happy now.  I would like to ta...