තාරුණ්‍යයේ එල්ලංගා චාරිකාව…

ලෝක කෘෂීකාර්මික උරුමක් වූ එල්ලංගා පද්ධති පිළිබද දැනුම, අවබෝධය හා එහි වටිනාකම පිළිබදව එම ප්‍රදේශවල තරුණ ප්‍රජාව දැනුම්වත් කර ඒ තුළින් දේශගුණික විපර්යාස මගින් ඇතිවන අභියෝග ජය ගැනීම සදහා තරුණ ප්‍රජාව බල ගැන්වීම හා එල්ලංගා පද්ධති සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය සදහා අවැසි ශ්‍රම බලකාය ගොඩ නැගීම සදහා සිදුකරන ලද තවත් එක් සමාජ සජීවීකරණ ව්‍යායාමයකි. https://www.youtube.com/watch?v=...

Inauguration meeting of Water & Climate Project

Project funded by France Libertés –Danielle Mitterrand foundation The inauguration meeting of Peoples’ Initiative for Responsible Management of Water Resources -Water & Climate Project was held successfully on 26 February 2019 at the community hall at Kudadodanathathawa with the participation of 42 community members of the village and Divisional/village Level offici...

Where we work

Currently, SAPSRI operates with 89 societies (i.e. CBOs) having over 2,500 active borrower-families in 10 administrative districts  Ampara district - 05 Societies Anuradapura district - 21 Societies Colombo district - 06 Societies Galle district - 22 Societies Gampaha district - 02 Societies Kurunegala district - 02 Societies Matale district -...

Appointment of New Executive Director

It is with great pleasure to announce the appointment of Mr. Bandula J. Hennadige as  Executive Director of South Asia partnership Sri Lanka with effect from  01 January 2019. Before joining the SAPSRI,  Mr. Hennadige was the Project Director for RTU-NF (Reaching the Unreached Estates and Surrounding Communities on   Equitable Water, Sanitation, Hygiene ...