තාරුණ්‍යයේ එල්ලංගා චාරිකාව…

තාරුණ්‍යයේ එල්ලංගා චාරිකාව…
ලෝක කෘෂීකාර්මික උරුමක් වූ එල්ලංගා පද්ධති පිළිබද දැනුම, අවබෝධය හා එහි වටිනාකම පිළිබදව එම ප්‍රදේශවල තරුණ ප්‍රජාව දැනුම්වත් කර ඒ තුළින් දේශගුණික විපර්යාස මගින් ඇතිවන අභියෝග ජය ගැනීම සදහා තරුණ ප්‍රජාව බල ගැන්වීම හා එල්ලංගා පද්ධති සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය සදහා අවැසි ශ්‍රම බලකාය ගොඩ නැගීම සදහා සිදුකරන ලද තවත් එක් සමාජ සජීවීකරණ ව්‍යායාමයකි. https://www.youtube.com/watch?v=Dn49J-jN0-U&feature=...
More

Conference centre

Based in SAPSRI’s stunning modern building in central Colombo, the Conference Centre provides everything you need for a successful event. With two rooms – a Conference Hall that seats 50 and a Board Room that seats 25 – it’s the perfect venue for your conference, workshop or meeting. In addition, there are lots of quiet seating areas for small group work and discussions. We can provide full cateri...
More

Primary data collection At Kudadodanathawa

Primary data collection has been carried out by using Participatory Rural Appraisal(PRA) tools with the participation of 45 direct beneficiaries on 07 March 2019 At Kudadodanathawa community center. Several PRA tools were uused to identify the community context, problems and proposed solutions in relation to the project objectives. At the end of the session, all participants were in agreement w...
More

The inauguration meeting of Water & Climate Project

Project funded by France Libertés –Danielle Mitterrand foundation The inauguration meeting of Peoples’ Initiative for Responsible Management of Water Resources -Water & Climate Project was held successfully on 26 February 2019 at the community hall at Kudadodanathathawa with the participation of 42 community members of the village and Divisional/village Level officials of the Governmen...
More

Appointment of New Executive Director

It is with great pleasure to announce the appointment of Mr. Bandula J Hennadige as  Executive Director of South Asia partnership Sri Lanka with effect  from  01 January 2019. Before joining the SAPSRI,  Mr. Hennadige was the Project Director for RTU-NF (Reaching the Unreached Estates and Surrounding Communities on   Equitable Water, Sanitation, Hygiene (WAS...
More

PIR-RMW

South Asia Partnership - Sri Lanka, Signed an agreement with France Libertés –Danielle Mitterrand Foundation for 18 months project in kudadodanathathawa at North Western Province in Sri Lanka under the theme WATER AND CLIMATE: Return water to the earth to restore the climate.
More

Water & Climate Initiative

It is with great pleasure to announce that South Asia Partnership Sri Lanka will launch the Peoples’ Initiative for Responsible Management of Water Resources at Kudadodanathathawa project in Nawagathegama Divisional Secretariat, Puttalam District, Sri Lanka in the second week of February 2019.  The project is supported by the France Libertés –Danielle Mitterrand foundation under the the...
More