තාරුණ්‍යයේ එල්ලංගා චාරිකාව…

ලෝක කෘෂීකාර්මික උරුමක් වූ එල්ලංගා පද්ධති පිළිබද දැනුම, අවබෝධය හා එහි වටිනාකම පිළිබදව එම ප්‍රදේශවල තරුණ ප්‍රජාව දැනුම්වත් කර ඒ තුළින් දේශගුණික විපර්යාස මගින් ඇතිවන අභියෝග ජය ගැනීම සදහා තරුණ ප්‍රජාව බල ගැන්වීම හා එල්ලංගා පද්ධති සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය සදහා අවැසි ශ්‍රම බලකාය ගොඩ නැගීම සදහා සිදුකරන ලද තවත් එක් සමාජ සජීවීකරණ ව්‍යායාමයකි. https://www.youtube.com/watch?v=Dn49J-jN0-U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ETZP7sUgFglNSmjuh9OQhnUsrcgbxQpBmNcvi8woYu5raA76sfh_sUV4 Youth Cascade Tour...
Read More

Get involved

Donate to us Whether you are an individual, business or donor agency, you have the power to fight poverty and injustice in Sri Lanka.   Volunteer with us You don’t need to give money to donate to SAPSRI. We value your time as well.   Work with us We need talented and creative people.
Read More

Water & Climate Initiative

It is with great pleasure to announce that South Asia Partnership Sri Lanka will launch the Peoples’ Initiative for Responsible Management of Water Resources at Kudadodanathathawa project in Nawagathegama Divisional Secretariat, Puttalam District, Sri Lanka in the second week of February 2019.  The project is supported by the France Libertés –Danielle Mitterrand Foundation under the theme of Water & Climate Initiative -Return Water to the earth to restore the climate.   SAPSRI wishes to ...
Read More

Peoples’ Initiative for Responsible Management of Water Resources at Kudadodanathathawa

Project Aims To strengthen the capacity of the community individually and collectively to protect local water cycle in the Kudadodanathathawa village.To introduce participatory water management system with Climate Resilient Smart Agriculture and skills for alternative income generating activities. To promote engagement of women and school children as lead players in protecting water resources To facilitate establishing and maintaining a tree cover with indigenous tree species and soil co...
Read More

Rate Chart

We are enclosing herewith the amended Rates of Hall charges & other facilities provided for your information:- Description of Charges Service No. of Days/ Hours Cost of Units/Hours Hall reservation Charges Hall No.1- Hall only + service charge (10%) Full day Rs. 10,000.00 full Capacity of 50 people Half day Rs. 8,500.00 Hall No.2- Hall only + service charge (10%) Full day Rs....
Read More

SOUTH ASIA PARTNERSHIP SRILANKA

Established in 1981 with the assistance of Canada through CIDA, SAPSRI follows a participatory approach in planning and implementation of development activities aimed mostly at empowering women (female-headed households’ widows and displaced) and youth in 10 districts in Sri Lanka. We strive to identify hidden talents of our clientele, empower them, and build their capacity on social and economic responsibilities through the formation of a strong community-based organization, skill developme...
Read More